EDUSTAJISTON KOKOUSTEN edustus vaihtuu usein.

Vaikka varsinaisia jäseniä on 41, nykyisen edustajiston toimikaudella päätösvaltaisia jäseniä on ollut 99.

Nykyinen edustajisto valittiin edustajistovaaleissa syksyllä 2021. Kaksivuotiskausi alkoi saman vuoden joulukuussa.

Edustajisto käyttää Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa korkeinta valtaa.

Vaihtuvuutta ovat kasvattaneet sekä poissaolot kokouksista että määräaikaiset ja lopulliset erot edustajistosta. Ne ovat nostaneet vaaleissa varasijoille jääneitä kokouksiin päätösvaltaisiksi jäseniksi. Äänivaltaa on päässyt kauden aikana käyttämään matalimmillaan neljän äänen vaalituloksella.

Valtaosan määräaikaisista eroista syynä on ollut edustajiston jäsenen vaihto-opiskelu tai harjoittelu ulkomailla. Osa jäsenistä on myös ollut poissa vuoden tai kaksi JYY:n hallituksen jäsenyyden takia. Pääosaan lopullisista eroista syynä on valmistuminen kesken edustajistokauden.

Kun vaihtuvuus on suurta, ryhmien merkitys korostuu.

Vaalien jälkeen JYY perehdyttää uuden, vastavalitun edustajiston. Sen sijaan kesken kauden edustajistoon nousevien jäsenten perehdyttäminen on ryhmien vastuulla.

 

NYKYISEN EDUSTAJISTON järjestäytymiskokous järjestettiin joulukuussa 2021.

Seuraavana vuonna edustajisto kokousti kymmenesti. Kuluvana vuonna kokouksia on järjestetty lokakuun alkuun mennessä yhdeksän.

Kun tarkastellaan varsinaisten jäsenten poissaoloja kokouksista vuoden 2022 alusta vuoden 2023 lokakuun alkuun, eniten poissaoloja suhteessa edustajistopaikkoihin on ollut JYYn demariopiskelijoilla.

Varsinaisella jäsenellä tarkoitetaan edustajiston jäsentä, joka on valittu joko vaaleissa 2021, tai joka on noussut vaaleissa valitun jäsenen tilalle tämän määräaikaisen eron ajaksi tai lopullisen eron jälkeen.

Demariopiskelijoilla on yksi paikka. Poissaoloja 19 kokouksesta on 12.

Toiseksi eniten poissaoloja on Luonnontieteilijöillä, jolla on edustajistossa viisi paikkaa. Verrattuna paikkamäärään, poissaoloja on yhtä edustajaa kohti 11,2.

Kolmanneksi eniten poissaoloja on suurimmalla edustajistoryhmällä PD. Paikkoja on 12, ja edustajaa kohti poissaoloja on 10,9.

Vähiten poissaoloja on JYYn vihreillä opiskelijoilla. Ryhmällä on viisi paikkaa edustajistossa. Yhtä edustajaa kohti poissaoloja 19 kokouksesta on 7,2.

Toiseksi vähiten poissa ovat olleet Alvarin unionin jäsenet. Ryhmällä on neljä paikkaa. Yhtä edustajaa kohti poissaoloja on 7,75.

Verrattuna vuoteen 2022, vuonna 2023 kokouksiin osallistuneiden varsinaisten jäsenten määrä on laskenut. Poissaoloja on siis enemmän.

Alla oleva grafiikka kuvaa tätä muutosta:

 

EDUSTAJISTON TOIMINTAAN osallistuminen on vapaaehtoista.

Osa varsinaisista jäsenistä ei ole osallistunut edustajistokautensa aikana yhteenkään kokoukseen.

Esimerkiksi vaaleissa 2021 valittu JYYn vihreiden opiskelijoiden Mirva Keckman ei osallistunut toimikauden kahteen ensimmäiseen kokoukseen. Sen jälkeen hän valmistui. Opiskelevien kokoomuslaisten Juho Neuvonen puolestaan haki eroa edustajistosta kolmannen kokouksen jälkeen. Hän ei osallistunut kolmesta kokouksesta yhteenkään.

Edustajiston jäsenistä, jotka olivat varsinaisia jäseniä koko vuoden 2022 ajan eli kaikkien kymmenen kokouksen ajan, eniten poissaoloja oli PD:n Sini Annamaalla ja keskustaopiskelijoiden Arttu Laaksosella. He osallistuivat vuoden aikana vain yhteen kokoukseen.

PD:n Emma Laine osallistui kahteen kokoukseen. Luonnontieteilijöiden Ida-Louise Schoultz, Jyväskylän yliopiston vihreän vasemmiston Matleena Käppi sekä PD:n jäsenet Emmi Tossavainen ja Vili Vuorela osallistuivat kymmenestä kokouksesta kolmeen vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2022 ahkerin kokoustaja oli edustajiston silloinen puheenjohtaja, JYYn vihreiden opiskelijoiden Elma Hyöky, joka osallistui kaikkiin kokouksiin.

Yhdeksään kokoukseen kymmenestä osallistuivat PD:n Teemu Haarala, Jyvivan Nuutti Ruotsalainen, kokoomuksen listoilta valittu ja myöhemmin vihreisiin siirtynyt Eemeli Takanen, edustajiston silloinen varapuheenjohtaja Nelli Rauhala Luonnontieteilijöistä sekä Alvarin unionin Juho Lavonen.

Vuoden 2023 yhdeksässä ensimmäisessä kokouksessa ahkerimmat varsinaiset jäsenet olivat edustajiston nykyinen puheenjohtaja Arttu Laaksonen ja varapuheenjohtaja, PD:n Loviisa Hurme. He osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

PD:n Eero Jussila ja Jyvivan Eeli Salo olivat poissa vain kahdesta kokouksesta.

Eniten poissaoloja oli PD:n Vili Vuorelalla, Sini Annamaalla ja Jeremias Collianderilla. He olivat kaikista yhdeksästä kokouksesta poissa.

 

ENTÄ JOS edustajiston jäsen ei osallistu kautensa tai vuoden aikana kokouksiin kertaakaan? Onko se ongelmallista?

Edustajiston puheenjohtaja Arttu Laaksonen ei halua ottaa kantaa.

”Vaaleilla valitut edustajiston jäsenet nauttivat ylioppilaskunnan jäseniltä saamaansa luottamusta. He toimivat tehtävässä parhaaksi katsomallaan tavalla.”

Laaksonen kuitenkin sanoo, että lähestyvät edustajistovaalit vaikuttavat usein jäsenten kokousaktiivisuuteen. Edustajistovaalit järjestetään tänä syksynä marraskuun alussa.

”Uudet ihmiset saattavat asettua ehdolle, ja osa pidempään toiminnassa mukana olleista alkavat himmata.”

Kokousaikataulua suunnitellessa pyritään Laaksosen mukaan siihen, etteivät kokoukset ole samaan aikaan kuin esimerkiksi opiskelijatapahtumat, mutta aina siltä ei vältytä.

”Myös edustajiston jäsenten elämäntilanteet vaihtelevat.”

Laaksonen valittiin vaaleissa 2021 ryhmänsä, Jyväskylän keskustaopiskelijoiden ainoaksi varsinaiseksi jäseneksi. Vuonna 2022 hän oli Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja, ja osallistui vain yhteen edustajiston kokoukseen. Edustajiston puheenjohtajana hän puolestaan on ollut jokaisessa kokouksessa.

 

LAAKSOSEN MUKAAN kokouksiin osallistuminen ei ole ainoa tapa osallistua päätöksentekoon.

”On varmasti henkilöitä, jotka eivät ole kokouksissa eniten äänessä, mutta puurtavat ryhmässään, ovat aktiivisia työryhmätyöskentelyssä ja osallistuvat iltakouluihin.”

Laaksosen mielestä kokousten edustuksen ”nopeakin vaihtuvuus” on yksi opiskelijavaikuttamisen ominaisuuksista.

”Koska yliopistossa opiskellaan vain muutamia vuosia, vaihtuvuus on luonnollista.”

Kokousten edustuksen vaihtuvuus on kuitenkin ollut niin suurta, että useamman edustajistoryhmän varajäsenet ovat käyneet kauden aikana vähiin. Myös osa varajäsenistä on eronnut esimerkiksi valmistumisen takia.

Jo kauden alussa suurimmalla ryhmällä PD ei ollut tarpeeksi varajäseniä. Ryhmä sai vaaleissa 12 varsinaisen jäsenen ja 24 varajäsenen paikkaa. Koska PD:llä oli vain 21 ehdokasta, loput varajäsenten paikat siirtyivät vertailuluvun perusteella muille ryhmille.

Myös osalla muista ryhmistä varajäseniä ei ole enää tarpeeksi paikkaamaan varsinaisten jäsenten poissaoloja.

 

JYY:N HALLITUS esitti syksyllä 2022, että edustajiston kokoa pienennettäisiin 41:stä 37:ään, koska edustajistokauden lopulla on usein ollut haasteita saada tarpeeksi edustajia paikalle. Maltillinen koon pienentäminen olisi hallituksen mukaan turvannut päätösvaltaisuutta.

Edustajistossa käydyn keskustelun jälkeen hallitus kuitenkin veti esityksensä pois.

Edustajiston kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään 21 edustajiston jäsentä.

Syyskuussa 2023 yksi edustajiston kokous peruttiin, koska osallistujia ei ollut tarpeeksi. Lokakuun alussa järjestetyssä kokouksessa paikalla oli 24 jäsentä.

Alla oleva grafiikka kuvaa päätösvaltaisten jäsenten lukumäärää kokouksissa vuoden 2022 alusta lokakuun 2023 alkuun. Kokouksia on 19.

Vaaliliittojen jäsenmäärät: PD 12, Jyviva 8, Luonnontieteilijät 5, Opiskelevat kokoomuslaiset 5, JYYn vihreät opiskelijat 5, Alvarin unioni 4, JYYn demariopiskelijat 1 ja Jyväskylän keskustaopiskelijat 1.

 

MITEN TOIMINTAKYKYINEN edustajisto on?

”Arvioni on, että edustajisto on toimintakykyinen ja pystyy tekemään tarvittavat päätökset”, edustajiston puheenjohtaja Arttu Laaksonen sanoo.

Hänen mukaansa syyskuun kokouksen peruminen oli poikkeuksellista.

”Samalla olen kuitenkin seurannut myös muita ylioppilaskuntia, ja joissain on ollut tänä syksynä haasteita saman asian kanssa.”

”Olen pohtinut, onko ylioppilaskunnan toiminnassa nähtävissä valtakunnallista heijastusta siitä, miten kiinnostus poliittiseen päätöksentekoon laskee, tai näkyykö korona-aika vielä siten että moni henkilö, joka normaalisti olisi aktiivinen, ei nyt ole. Korona verotti osallistumista ja tapaamisia kampuksilla. Varmoja vastauksia ei ole.”

 

JYVÄSKYLÄN YLIOPPILASLEHTI on tarkastellut edustajiston kokousten edustusta myös aiemmin. Lue:

Edarin liikkuvat jäsenet – Varajäsenille on tarvetta edustajiston kokouksissa 28.10.2019

Varajäsenet täyttävät edustajiston 11.12.2014

 

Juttua korjattu ja täsmennetty 26.10.2023. Aiemmassa grafiikassa kuvattiin sekä varsinaisten että varajäsenten osallistumista kokouksiin prosentuaalisesti. Lisäksi grafiikassa oli varsinaisten jäsenten prosentuaalinen poissaolo. Koska grafiikkaa edeltävässä kappaleessa puhutaan varsinaisten jäsenten poissaoloista, grafiikkaa on korjattu siten, että se kuvaa vain varsinaisten jäsenten osallistumista edustajiston kokouksiin. Lisäksi juttuun on täsmennetty, että vuoden 2023 yhdeksän ensimmäisen kokouksen ahkerimmissa kokoustajissa tarkastellaan varsinaisia jäseniä, eikä esimerkiksi sekä varsinaisia että varajäseniä.