Massiivinen. Se tulee ensimmäisenä mieleen, kun katselee Äänekosken vanhan sellutehtaan viereen nousevaa biotuotetehdasta. Tehtaan piipulla on korkeutta 120 metriä. Se on noin kaksi ja puoli kertaa korkeampi kuin Horisontti-tornitalo Jyväskylän Lutakossa.

Kohtalaisen massiivisia tulevat olemaan myös hakkuut Suomen metsissä sen jälkeen, kun Äänekosken uuden tehtaan toiminta pyörähtää tosissaan käyntiin tämän vuoden loppupuolella – valtakunnallisten biotaloustavoitteiden etulinjassa.

Luonnonsuojelijat ja ekologian tutkijat ovat esittäneet huolensa biotalousbuumin vaatimista puunhakkuista. Miksi he ovat tilanteesta niin huolissaan? Ja tulisiko meidän muidenkin olla?

 

Metsien lisäkäyttöä ajaa eteenpäin Suomen biotalousstrategia vuodelta 2014. Sen laatimiseen osallistuivat ministeriöt, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Sitra. Strategiassa todetaan, että luonnonvaroja käytetään liikaa, ilmasto on lämpenemässä päästöjen vuoksi ja ekosysteemit – joista me ihmisetkin olemme riippuvaisia – uhkaavat heikentyä. Siksi tarvitsemme biotaloutta eli uusiutuvien luonnonvarojen käyttämistä sekä jätevirtojen tehokkaampaa kierrättämistä.

Strategian mukaan Suomi pyrkii vastaamaan ekologisiin haasteisiin hyödyntämällä ”runsaita metsävaroja”. Samalla kohennetaan vientiä ja luodaan paljon kaivattuja työpaikkoja.

Strategiassa tähdennetään, että on tärkeää ”saada nopeasti aikaan” uutta biotaloustoimintaa. Siksi ”on varmistettava, että EU:n lainsäädännöllä tai muilla kansainvälisillä päätöksillä ei estetä, vaan edistetään biomassojemme käyttöä”.

Äänekosken biotuotetehtaan rakennustyöt ovat käynnissä. Koekäyttö on jo aloitettu, ja tehtaan on määrä käynnistyä vielä tämän vuoden aikana.

Suomen valtio haluaa siis laittaa biotalouden tallan pohjaan lähes hinnalla millä hyvänsä. Yksi keskeinen toimija tässä on Äänekoskelle parhaillaan nouseva biotuotetehdas, joka on Metsä Group -konserniin kuuluvan Metsä Fibren silmäterä.

Tehtaan investointisuunnitelma julkistettiin huhtikuussa 2014. Toukokuussa alkoi tehtaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja ympäristöluvan hankinta. Samassa kuussa julkistettiin myös Suomen biotalousstrategia. Ikään kuin strategian periaatteita noudattaen tehtaan YVA-menettelyä ”sujuvoitettiin” pilottiluonteisesti. Koko YVA-menettely oli ohi alle puolessa vuodessa. Yleensä menettelyyn menee 12–15 kuukautta, lyhimmillään 7–9 kuukautta.

Alusta lähtien poliitikot ja tehtaan edustajat hehkuttivat mediassa, kuinka paljon tehdas kasvattaa kansantaloutta (yli 0,5 miljardia vuodessa) ja tuo uusia työpaikkoja (yli 2 500 koko arvoketjussa). Kehittyvät taloudet erityisesti Aasiassa nostavat esimerkiksi vessa- ja talouspaperien kysyntää. Kasvava globaali verkkokauppa lisää pakkausmateriaalien markkinoita. Kaikkea tätä varten tarvitaan sellua – sitä samaa raaka-ainetta, josta vielä vuosikymmen sitten puhuttiin menneiden aikojen ilmentymänä.

Tehtaasta tulee hiilivapaa ja 240-prosenttisesti omavarainen sähkön suhteen.

Äänekosken uuden tehtaan puolustajat ovat korostaneet, ettei tehdas tuota pelkästään sellua vaan myös korkeamman jalostusarvon biotuotteita, jotka edistävät sekä kansantaloutta että kiertotaloutta.

”Alusta lähtien kantavana ajatuksena on ollut se, että kaikki tehtaalle tuleva puu pyritään hyödyntämään monipuolisesti ja mahdollisimman korkealla jalostusarvolla”, painottaa Äänekosken biotuotetehtaan projektijohtaja Timo Merikallio.

Merikallio luettelee tehtaan mahdollisuuksia, kuten hajukaasujen jalostamisen rikkihapoksi sekä biokaasun valmistamisen selluntuotannosta syntyvistä lietteistä. Lisäksi hän muistuttaa, että tehtaasta tulee hiilivapaa ja 240-prosenttisesti omavarainen sähkön suhteen.

Myös Metsä Groupin kestävän kehityksen johtaja Riikka Joukio alleviivaa Äänekosken tehtaan suunnittelun periaatteita: resurssiviisautta ja kiertotaloutta.

”Tavoitteena on hyödyntää teolliset sivuvirrat sataprosenttisesti ja olla siten mukana kiertotaloudessa. Esimerkiksi sellusta valmistettuja tuotteita kierrätetään tehokkaasti Euroopassa. Sen sijaan puun polttaminen on kertakäyttöistä, eikä pohjoisen puun hyviä ominaisuuksia saada hyödynnettyä parhaalla tavalla.”

Äänekosken biotuotetehtaan projektijohtaja Timo Merikallio haluaa nostaa puun jalostusastetta.

Luontoihmiset eivät näe tehdasta yhtä myönteisessä valossa. Jyväskylän yliopiston ekologian professori Mikko Mönkkönen avaa kokonaiskuvaa tuomalla esiin ekologisia haasteita, jotka voivat jäädä sellutehtaiden YVA-menettelyn ulkopuolelle.

Hän havainnollistaa asiaa Kuopioon suunnitteilla olevan sellutehtaan, Finnpulpin, YVA:n kautta, josta hän antoi lausunnon joensuulaisten kollegoidensa kanssa.

”Ensinkään Finnpulpin YVA-selostuksessa ei esitetä arvioita siitä, mitkä ovat puunhankinnan vaikutukset metsien monimuotoisuuteen, kuten ikärakenteeseen ja metsiensuojeluverkostoon. Toiseksi selostuksessa ei arvioida, mitkä ovat hankkeen vaikutukset metsien hiilensidontaan eli ilmastonmuutoksen hillitsemiseen verrattuna tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta. Veikkaan, että Äänekosken tehtaan YVA:ssa on tehty samoin.”

Hakkuita ei suunnitella yhteiskunnan kokonaishyödyn kannalta järkevästi.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Matti Aalto vahvistaa Mönkkösen veikkauksen. Aalto antoi piirin toiminnanjohtajan Juhani Paavolan kanssa lausunnon tehtaan YVA-ohjelmasta kesäkuussa 2014. He eivät varsinaisesti kritisoineet itse ohjelman sisältöjä vaan toivat esille asioita, jotka jäivät ohjelman ulkopuolelle: metsäluonnon monimuotoisuuden hupenemisen sekä hakkuista vapautuvat päästöt.

Aallon mukaan puunkäytön kokonaisvaltainen suunnittelu vaikuttaa jääneen sivuun biotalousbuumissa.

”Hakkuumäärät pitäisi laskea tarkasti: miten ja minkä verran puuta pystytään hyödyntämään. Ei sillä lailla, että kilpailevat firmat suunnittelevat ja rakentelevat tehtaita sinne tänne ja toivovat, että kaikille riittää puuta.”

Myös Mönkkönen tähdentää tarvetta kokonaisvaltaiselle metsien käytön suunnittelulle.

”Nythän puu otetaan irti sieltä, missä sitä on saatavilla. Hakkuita ei suunnitella yhteiskunnan kokonaishyödyn kannalta järkevästi. Tällaiseen suunnitteluun olisi kuitenkin olemassa työkalut, joiden avulla tarvittava määrä puuta voidaan korjata minimoiden ympäristölle aiheutuvat haitat.”

 

Kestävän kehityksen johtajan Riikka Joukion mukaan Metsä Group pyrkii varmistamaan metsien monimuotoisuuden pääsääntöisesti sertifiointijärjestelmien – PEFC:n ja FSC:n – kautta. Metsäsertifioinnissa ulkopuolinen taho tarkastelee esimerkiksi puun alkuperää ja hakkuiden vesistövaikutuksia.

Vaikka Metsä Group tekee jonkin verran yhteistyötä ekologian tutkijoiden kanssa tiettyjen metsäkohteiden osalta, Joukio toteaa, että tuo yhteistyö on ollut rajallista yrityksen arkitoiminnassa.Hän kuitenkin muistuttaa, että Suomen metsät ovat kasvaneet hyvin. Myös projektijohtaja Merikallio tuo esille, että metsissä on tällä hetkellä runsaasti käyttämätöntä puuta. Samaa sanoo Suomen biotalousstrategia.

Väite pitää osittain paikkansa. Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan Suomen puusto on kasvanut 1970-luvulta saakka yli 40 prosenttia. Vuoden 2015 aikana puusto kasvoi noin 100 miljoonaa kuutiometriä. Luken määrittelemä raja kestävälle puunkäytölle metsätaloudessa menee tällä hetkellä noin 80 miljoonassa kuutiossa per vuosi.

Vuonna 2015 metsäteollisuus käytti kotimaista puuta noin 56 miljoonaa kuutiota Luken tilastojen mukaan. Kun lasketaan yhteen Äänekosken uuden tehtaan, suunnitteilla olevan Kuopion Finnpulp-tehtaan sekä Juha Sipilän hallituksen biotalouden nimissä suunnittelemat lisäykset puunkäyttöön, hakkuumäärät nousevat noin 80 miljoonaan kuutioon vuodessa valtioneuvoston helmikuun 2017 raportin mukaan. Toisin sanoen kolkuteltaisiin puiden kestävän hakkuukäytön nykyistä ylärajaa.

On mahdollista, ettei lisähakkuita toteuteta suunnitelmien mukaisesti. Oletetaan, että vain uusi biotuotetehdas toteutuu Äänekoskella ja hakkuita lisätään neljällä miljoonalla kuutiolla vuodessa. Se ei ole vielä paljon, eihän?

 

Metsien käyttöasteen nostaminen voi johtaa mustikkasatojen pienenemiseen, arvioi ekologian professori Mukko Mönkkönen.

Vaikka metsät ovat määrällisesti kasvaneet, ne ovat yksipuolistuneet ja nuortuneet merkittävästi 1950-luvulta lähtien, kun on harjoitettu intensiivistä metsätaloutta ja suosittu tiettyjä puulajeja. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen viimeisimmän uhanalaisuusarvioinnin (2010) mukaan metsissä elää eniten uhanalaisia eliölajeja, kaikkiaan yli 800 – enemmän kuin aikoinaan rankasti kuivatuilla soilla.

Suomen metsät ovat siis valmiiksi haavoittuvaisessa tilassa. Kun hakkuita lisätään esimerkiksi vain kymmenyksellä, metsien monimuotoisuus on koetuksella.

Mutta mitä väliä metsäluonnon monimuotoisuuden heikentymisellä on rivikansalaisille?

Professori Mönkkönen nostaa esimerkiksi niinkin kotoisan asian kuin mustikan. Jos metsien käyttöaste halutaan nostaa nykyisestä 70 prosentista 100 prosenttiin ilman mittavaa suunnittelua, mustikkasadot tulevat pienenemään. Luonnonsuojeluliiton Aalto huomauttaa, että monille tutut lintulajit, kuten jo uhanalaistuneet hömö- ja töyhtötiaiset, voivat selvästi harvinaistua lisähakkuiden myötä. Metsät siis hiljenevät edelleen.

Suomen metsien monimuotoisuusongelmien rinnalla on globaali ilmaston lämpeneminen, jonka suomalaisetkin ovat jo osittain kokeneet leudompina talvina. Ilmastonmuutoksen yhtenä hidastajana ovat metsät, jotka sitovat ihmisten toiminnasta aiheutuvaa ylimääräistä hiilidioksidia.

”Jos ilmastotavoitteet sidotaan varsin lyhyeen vertailuaikaan, suomalaisten pitäisi luopua mahdollisuudestaan kehittää biotaloutta.”

Valtioneuvoston raportin (2017) mukaan Suomen metsät tulevat sitomaan puolet vähemmän hiilidioksidia kuin nykyään, mikäli hakkuut nostetaan kestävän käytön ylärajalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomen panos ilmastonmuutoksen ehkäisyyn voi jäädä nollatasolle vuoteen 2030 saakka, kun otetaan huomioon myös Suomen tuottamat päästöt.

Metsä Groupin Joukio kuitenkin huomauttaa, että Suomen ilmastotavoitteet saatetaan asettaa ajallisesti turhan tiukiksi.

”Jos ilmastotavoitteet sidotaan varsin lyhyeen vertailuaikaan, suomalaisten pitäisi luopua mahdollisuudestaan kehittää biotaloutta. Tällöin menetetään myös mahdollisuuksia korvata biotalouden tuotteilla fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Toki hiilinielu pienenee, kun metsiä hakataan, mutta toisaalta hiilinielu on kasvanut valtavasti vuosikymmeniä ja kasvaa tulevaisuudessakin. Eli lisähakkuiden myötä metsien hiilivarastot pienenevät vain hetkellisesti.”

”Mitä järkeä on jauhaa hitaasti kasvavaa suomalaista puuta kiinalaisten vessapaperiksi?”

Mönkkönen kuitenkin muistuttaa hakkuiden lyhytnäköisyydestä ilmaston kannalta.

”Tutkimuksissa on arvioitu, että kun vie yhden kilon hiiltä metsästä jalostettavaksi, nykyisillä käyttötavoilla puolet siitä on alle viiden vuoden päästä takaisin ilmakehässä. Jos sellua käytetään vessa- ja kuitupaperiin, niihin varastoitunut hiili vapautuu hyvin nopeasti. Juuri tällaista toimintaa ollaan nyt pääsääntöisesti suunnittelemassa Suomeen.”

Samoin kuin projektijohtaja Merikallio, myös Mönkkönen peräänkuuluttaa puunkäytön jalostusasteen roimaa nostoa. Hän enemmänkin toivoo kuin uskoo, että lähivuosina nähdään yhteiskuntaa mullistavia keksintöjä puusta. Sitä ennen hän panostaisi puunkorjuun kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja esimerkiksi puurakentamiseen, jossa hiili pysyy vuosikymmeniä pois ilmakehästä.

Korkean jalostusarvon puutuotteet tulevat kattamaan noin 20–30 prosenttia Äänekosken biotuotetehtaan liiketoiminnasta. Projektijohtaja Merikallio puhuu nopeaan tahtiin mahdollisista innovaatioista: puusta voidaan tehdä tekstiilikuituja, tällä hetkellä energiana hyödynnetystä ligniinistä voidaan jalostaa korvaajia maaöljypohjaisille tuotteille…

Hän ei kuitenkaan pysty lupaamaan, milloin näitä uusia innovaatioita alkaa tulla markkinoille. Ehkä 2020-luvulla.

Ennen innovaatioita hyödynnetään siis paljolti sellua perinteiseen tyyliin esimerkiksi vessapaperina ja kartonkina.

Tätä luontoihmisten on vaikea niellä.

”Kuten kollegani, professori Janne Kotiaho on kärjistänyt: mitä järkeä on jauhaa hitaasti kasvavaa suomalaista puuta kiinalaisten vessapaperiksi”, Mönkkönen toteaa lakonisesti.

 

Suomen metsäteollisuus 2015

 • Investoinnit 974 miljoonaa euroa
 • Viennin arvo 11,6 miljardia euroa (21 % Suomen viennistä)
 • Työllisti noin 42 000 henkilöä
 • Käytti raakapuuta 64,6 miljoonaa kuutiota: kotimaista 56,1 miljoonaa ja ulkomaista 8,5 miljoonaa
 • Tuotti sellua 7,1 miljoonaa tonnia

Äänekosken biotuotetehdas

 • Käynnistyy syksyllä 2017
 • Metsäteollisuushistorian suurin investointi: 1,2 miljardia euroa
 • Lisää vientiä 0,5 miljardilla vuodessa (arvio)
 • Työllistää noin 2 500 henkilöä koko arvoketjussa (vanha tehdas: noin 1 000)
 • Käyttää raakapuuta noin. 6,4 miljoonaa kuutiota vuodessa (vanha tehdas: 2,4 miljoonaa)
 • Tuottaa sellua noin 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa (vanha tehdas: 0,5 miljoonaa)

 

Juttua korjattu 10.3. klo 10:20: Jutusta poistettu kohta ”Metsä Groupin Joukion mielestä raportin tulokset ovat jossain määrin virheellisiä ja myös epäreiluja Suomea kohtaan.” Joukio ei viitannut lausunnossaan valtioneuvoston raporttiin vaan mahdollisiin hiilinielurajoitteisiin Suomea kohtaan (EU:n LULUCF-ehdotus). Joukio ei myöskään missään vaiheessa väittänyt raportin tuloksia virheellisiksi.

Juttua muokattu 10.3. klo 11.15: Lisätty lause ”Metsä Groupin Joukio kuitenkin huomauttaa, että Suomen ilmastotavoitteet saatetaan asettaa ajallisesti turhan tiukiksi.”