OPISKELIJAT voivat huonommin ja ovat yksinäisempiä kuin pandemiaa edeltävänä aikana. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kelan korkeakouluopiskelujoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta (KOTT).

Myös Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan, yliopiston hyvinvointipalveluja tuottavan Student Lifen ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön tutkimuksen ennakkotulokset opiskelijoiden hyvinvoinnista korona-aikana ovat pitkälti yhteneväiset.

Kummankin tutkimuksen alustavat tulokset julkaistiin kesäkuussa 2021.

80 prosenttia on vähentänyt yhteydenpitoa opiskelukavereihin

Jyväskylän yliopiston, Student Lifen ja YTHS:n tutkimus tarkastelee opiskelijoiden tilannetta keväinä 2020 ja 2021. Tutkimuksessa voidaan siis vertailla koronapandemian vaikutuksia hyvinvointiin eri aikoina.

Tulosten mukaan hyvinvointi on kaikilta osin heikennyt pandemian jatkuessa.

Tutkimuksessa on huomioitu vain Jyväskylän yliopiston opiskelijat. Kyselyyn vastasi vajaa tuhat opiskelijaa kumpanakin vuonna.

 

THL:N ja Kelan toteuttama KOTT puolestaan tarkastelee tilannetta valtakunnallisesti ja huomioi myös ammattikorkeakouluopiskelijat.

KOTT-tutkimuksen kyselyyn vastasi 6 258 korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijaa.

Suuri osa opiskelijoista koki opintoihin vaadittavan työmäärän kasvaneen. Molemmissa tutkimuksissa korostuivat 18–22-vuotiaat opiskelijat.

Nuoret opiskelijat kokevat opintojen vaikeutuneen, sillä ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät etäopintojen vuoksi päässeet kunnolla mukaan opiskelijayhteisöihin tai opintoihin.

Valtakunnallisessa tutkimuksessa etenkin nuoret naisopiskelijat kertoivat opintotaakan nousseen.

 

MOLEMMISSA tutkimuksissa pieni osa opiskelijoista kertoi opiskelun helpottuneen jonkin verran. Valtakunnallisessa tutkimuksessa näin koki noin viidennes, Jyväskylän yliopiston opiskelijoita käsittelevässä tutkimuksessa noin kuudennes.

”Teoreettiset ja omalla ajalla tehtävät opintotehtävät ovat lisääntyneet”, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn hallituksen puheenjohtaja Petri Laaksonen sanoo.

Laaksosen mukaan usein etäopetuksessa luennot venyvät lisäksi yliajalle, ja tauot jätetään pitämättä. Koska opetustilojen välillä ei liikuta, opiskelijat eivät tapaa opetuksen välillä toisiaan.

KOTT-tutkimukseen vastanneista jopa 80 prosenttia on vähentänyt yhteydenpitoa opiskelukavereihin. Lisäksi yli kolmannes on vähentänyt yhteydenpitoa ystäviin ja sukulaisiin.

 

YKSINÄISYYS korostui molemmissa tutkimuksissa: se on lisääntynyt.

Yli puolet valtakunnalliseen tutkimukseen osallistuneista koki olevansa yksinäisempiä verrattuna aikaan ennen pandemiaa.

Jyväskylän yliopiston opiskelijoita käsittelevässä tutkimuksessa yksinäiseksi itsensä koki tänä keväänä jopa 70 prosenttia.  Edellisvuonna noin puolet opiskelijoista vastasi olevansa vähintään joskus yksinäinen.

Yksinäisyydellä voi olla yhteys myös psyykkiseen kuormittuneisuuteen, kuten stressin tai unettomuuden lisääntymiseen. Tätä yhteyttä tutkitaan KOTT-tutkimuksen jatkotutkimuksessa.

Aiemmin on havaittu, että psyykkisesti tavallista kuormittuneempi ihminen jää herkästi syrjään myös sosiaalisesta elämästä.

Tutkimuksen lopulliset tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2021.