Nykytilanteessa kaikki kurssit suoritetaan etänä, joten Jylkkäri päätti koota listan alunperinkin e-kursseiksi suunnitelluista opinnoista. Painotimme valinnoissamme etäkursseja, jotka ovat avoimia mahdollisimman monelle ja jonka kurssimateriaalit ovat verkkopohjaisia. Näin kurssit voi suorittaa ilman turhia kirjastokäyntejä.

Näkökulmia digitalisaatioon (2 op)

ITKP0001 | 16.3.2020–24.5.2020 | Sisu | Peda.net

Kurssilla käsitellään digitalisaation vaikutuksia mediaan, eri aloihin ja yhteiskuntaan yleisesti. Kaikki tarvittava materiaali löytyy verkosta. Kurssilla on lopputehtävä, joka arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Opiskelu tapahtuu Peda.netissä.

Johdatus kyberturvallisuuteen (2 op)

ITKP0002 | 2.9.2019–31.7.2020 | Sisu | Peda.net

Nimensä mukaisesti kurssilla tutustutaan kyberturvallisuuden perusteisiin. Tavoitteena on tutustua kybermaailman toimintaperiaatteisiin ja sääntöihin. Kurssilla on verkkotentti jonka arvosana annetaan asteikolla 0–5. Opiskelu tapahtuu Peda.netissä.

Johdatus algoritmiseen ajatteluun (2 op)

ITKP0003 | 16.3.2020–24.5.2020 | Sisu | Moodle | Peda.net

Opiskelija tutustuu algoritmisen ajattelun perusperiaatteisiin, historiaan ja toimintamalleihin. Tavoitteena on pystyä soveltamaan näitä keskeisiä ongelmanratkaisun taitoja arkielämässä ja ymmärtää ympärillämme olevan teknologian toimintaa paremmin. Kurssi suoritetaan tenttimällä loppukoe, joka arvostellaan asteikolla 0–5. Opiskelu tapahtuu Peda.netissä ja Moodlessa.

Opiskelijan digityökalupakki (2 op)

ITKP0004 | 16.3.2020–24.5.2020 | Sisu | Peda.net

Kurssilla harjoitellaan opiskelua helpottavien digitaalisten työkalujen käyttöä. Kurssilla on lopputehtävä, joka arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Opiskelu tapahtuu Peda.netissä.

Viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa (3 op)

ITKP2004 | 20.1.2020–31.7.2020 | Sisu

Kurssilla tutustutaan sosiaalisen median ilmiöihin ja konventioihin, sekä tarkastellaan näitä sekä teorian että käytännön näkökulmista. Opinnot sopivat verkkoviestinnästä ja sosiaalisen median sisältöjen suunnittelusta kiinnostuneille opiskelijoille. Kurssi arvioidaan tehtävien ja kirjallisen tutkielman perusteella asteikoilla 0–5. ”5/5, mikään muu kurssi ei näytä konkreettisia esimerkkejä miten goatse voi näkyä arjessa”, kertoo eräs kurssin käynyt.

Tiedonhankinnan perusteet (1 op)

LIB1THP | 20.1.2020–11.5.2020 | Sisu | Koppa

Kaikille opiskelijoille avoimella kurssilla tutustuaan tiedonhallinnan ja -hankinnan peruskäytäntöihin. Tarkoituksena on hahmottaa arkitiedon ja tutkimustiedon erot, sekä osta käyttää erilaisia hakutermejä akateemisen ympäristön puitteissa. Suoritukseen tarvitaan verkkoaineiston läpikäynti ja hyväksytty tiedonhakusuunnitelma. Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5. Opiskelu ja aineisto ovat Kopassa.

Yleistä tietoturvasta (1 op)

URAP1000 | 1.8.2019–31.7.2020 | Sisu | Koppa

Kurssilla käsitellään tietoturvan peruskäsitteitä ja opetellaan tunnistamaan tiedonkäsittelyyn kohdistuvat yleisimmät uhat. Kurssi suoritetaan verkkomateriaalia opiskelemalla ja läpäisemällä 30 kysymyksen verkkotesti, joista vähintään 22 on saatava oikein. Arviointiasteikko on akselilla hyväksytty–hylätty. Opetus ja materiaalit ovat Kopassa.

Johdatus tilastotieteeseen (2 op)

TILP100 | 1.9.2019–31.7.2020 | Sisu | Moodle

Johdatus tilastotieteeseen ja sen luonteeseen empiirisen tutkimuksen työkaluna. Kurssilla ei opetella vielä tilastomenetelmiä, vaan tutustutaan tilastotieteen historiaan, asetelmaan ja tehtäviin. Kurssi suoritetaan tenttimällä verkkokurssin tehtävät. Arvostelu asteikolla 0–5. Opiskelu tapahtuu moodlessa.

Yliopistomatematiikkaan valmistava kurssi (1–2 op)

MATY1005 | 1.8.2019–30.6.2020 | Sisu

Kurssilla kerrataan lukiotason matematiikan perusteita ja tutustutaan yliopistomatamatiikassa vastaan tuleviin aiheisiin ja ajattelutapoihin. Kurssilla on verkossa suoritettava loppukoe, jonka arviointiasteikko on hyväksytty–hylätty. Opiskelu tapahtuu Moodlessa.

Yrittäjyystarinoita (2 op)

URAS100 | 19.4.2020–29.5.2020 | Sisu | Moodle

Opiskelija tutustuu kurssilla yrittäjyyden syvimpään olemukseen ja pohtii samalla voisiko yrittäjyys olla yksi mahdollinen työllistymisvaihtoehto. Kurssi suoritetaan verkkoluentoja katsomalla ja tehtäviä tekemällä. Arviointiasteikko on hyväksytty–hylätty. Opiskelu tapahtuu moodlessa.

Ruotsin valmentava verkkomoduuli (2 op)

XRUX1001| 16.3.2020–15.5.2020 | Sisu

Nimi kertoo kaiken. Arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty.

Academic Reading /Supplementary Module

 XENX022 | 2.9.2019–26.6.2020 | Sisu

Englannin verkkomoduuleihin kuuluva kurssi, jolla on tavoitteena parantaa opiskelijan kykyä lukea ja ymmärtää akateemisia tekstejä englanniksi. Kurssi suoritetaan Moodlessa. Arviointiasteikko akselilla Hylätty-Hyväksytty.

Academic Vocabulary

 XENX023 | 2.9.2019–26.6.2020 | Sisu

Kurssilla opiskelija laajentaa englanninkielistä akateemista sanastoaan ja oppii uusia  strategioita uusien sanojen oppimiseksi. Kurssi suoritetaan Moodlessa. Arviointiasteikko akselilla Hylätty-Hyväksytty.

Grammar for Writing

 XENX024 | 2.9.2019–26.6.2020 | Sisu

Englannin kieliopin kertausta. Kurssi suoritetaan Moodlessa. Arviointiasteikko akselilla Hylätty-Hyväksytty.

Pronunciation

 XENX026 | 2.9.2019–26.6.2020 | Sisu

Tällä englannin verkkomoduulin kurssilla opiskelija pyrkii parantamaan omaa ääntämistään. Kurssi suoritetaan Moodlessa. Arviointiasteikko akselilla Hylätty-Hyväksytty.

 

Mikäli tiedät tarkoitukseen sopivia verkkokursseja, kerro siitä meille laittamalla sähköpostia toimittaja@jylkkari tai kommentoimalla tähän juttuun.