1. Ryhmänne nimi ja ehdokkaiden määrä

Oikeat Opiskelijat, 31 ehdokasta

2. Esitelkää ryhmänne lyhyesti 

Oikeat Opiskelijat on vaaliliitto, joka on perustettu ajamaan vastuullista ja aidosti opiskelijan etuun tähtäävää edaripolitiikkaa.

3. Mitkä ovat ryhmänne vaaliteemat?

  1. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on liian korkea
  2. JYY ei tarvitse nykymuotoista Jylkkäriä
  3. Opintojen suorittamiseen lisättävä vapautta

4. Listatkaa kolme konkreettista asiaa, joita ryhmänne aikoo ajaa edustajistossa.

  1. JYYn kulurakennetta tulee tarkastella kriittisesti
  2. JYYn tulee uudistaa Jylkkäriä sen tuottamien tappioiden vähentämiseksi, pyrkien kohti valtakunnallista ylioppilaslehteä
  3. JYYn täytyy pyrkiä vaikuttamaan Yliopistoon opiskelun aika- ja paikkasidonnaisuuden vähentämiseksi

5. Jos JYYn toimintaa pitäisi supistaa, mistä lähtisitte leikkaamaan? Miksi juuri siitä?

Oikeat Opiskelijat haluavat, että JYY on olemassa opiskelijaa varten. JYYn tulisi keskittyä toteuttamaan lakisääteistä tarkoitustaan mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti siten, että opiskelija kokisi jäsenyytensä olevan jäsenmaksunsa arvoinen. Tällä hetkellä JYY ei mielestämme kuitenkaan toimi niin tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kuin olisi mahdollista. Tarkoituksenmukaisuutta voidaan muun muassa kyseenalaistaa järjestettäessä tapahtumia, joihin osallistuu alle 5% kaikista jäsenmaksun maksaneista. Kyseenalaista on myös nykymuotoisen Jylkkärin tavoite aidosti saavuttaa opiskelija. Tällaista toimintaa tulee siis tarkastella objektiivisesti sekä arvioida ovatko ne olennaisia säilyäkseen ylioppilaskunnan toiminnassa.

6. Jos voisitte muuttaa yhden asian JYYssä, mikä se olisi?

Mielestämme JYYn tulee olla vastuussa toimistaan suoraan opiskelijoille. Toiminnan tulee olla sellaista, että opiskelija voi oikeuttaa itselleen jäsenyyden sekä jäsenmaksun maksamisen. Tämä saavutetaan tarkastelemalla JYYn toimintaa kriittisesti sekä pyrkimällä kaikella toiminnalla ajamaan jokaisen jäsenmaksunsa maksavan opiskelijan asiaa.

7. Miten JYYn pitäisi tukea ainejärjestöjen toimintaa?

Mielestämme ainejärjestöjen tulisi olla JYYn toiminnassa etusijalla. Opiskelijamme toimivat pääosin ainejärjestöjen kautta, minkä vuoksi esimerkiksi JYYn tulisi toimia enemmän kattojärjestönä kuin aktiivisena toimijana. Ainejärjestöt ovat opiskelijan arjessa tärkein toimija mm. koulutus- ja sosiaalipoliittisesti sekä olennaisin tapahtumajärjestäjä opiskelijalle. JYYn tulisi keskittyä tämän toiminnan tukemiseen.

8. Miten kehittäisitte Kortepohjaa?

Ylioppilaskylässä on jo tapahtunut hyviä, opiskelijan hyvinvointia edistäviä asioita. Uusi Rentukka antaa mahdollisuuden uuden yhteisöllisemmän Kortepohjan syntymiselle. Kylän yhteinen olohuone on huikea juttu, josta kaikki hyötyvät, ja se saattaa synnyttää uudenlaista yhteistyötä opiskelijoiden välillä. Tämä onkin mielestämme tärkeä asia: JYYn tulee mahdollistaa vielä entistä enemmän opiskelijalähtöisen asukastoiminnan syntymistä.

9. Lappeenrannassa ja Vaasassa on lakkautettu ylioppilaslehti, Oulussa se ilmestyy nykyään vain netissä. Millaisena näette Jylkkärin tulevaisuuden?

Kuten kaikessa JYYn toiminnassa, myös ylioppilaslehden tuottamisessa tulee säilyttää tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus. Ylioppilaslehden perimmäinen tarkoitus on tuottaa kiinnostavaa mediasisältöä, jota opiskelija haluaa lukea. Koemme, että valtakunnallinen ylioppilaslehti, jossa jokaisella ylioppilaskunnalla olisi oma äänensä, olisi vastuullisempi vaihtoehto nykymuotoisen Jylkkärin sijaan.

10. Pitäisikö ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydestä luopua? 

Oikeat Opiskelijat ovat pakkojäsenyydestä luopumisen kannalla. Pakkojäsenyydelle ei mielestämme ole riittäviä perusteita, sillä ylioppilaskunnat voivat toteuttaa niille annettuja tehtäviä ilman pakollista jäsenyyttäkin. Tärkeintä meille on opiskelijoiden yhdistymisvapauden puolustaminen. Ylioppilaskuntien automaattinen jäsenyys on lähinnä historiallinen jäänne, sillä ylioppilaskunta on vanhastaan katsottu osaksi ylioppilaskuntien itsehallintoa, joka nykyisen laintulkinnan mukaan oikeuttaa pakkojäsenyyteen. Tällaista asemaa ei kuitenkaan ole ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnilla, joilla on suhteessa ylioppilaskuntiin yhtäläinen asema ja lakisääteiset tehtävät. Haluamme, että yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat ovat yhdenvertaisessa asemassa. Vuonna 2014 perustuslakivaliokunta katsoi ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien pakkojäsenyyden perustuslain vastaiseksi.