PSYKOLOGIAN professorit Richard Ryan ja Edward Dec kehittivät 1970-luvulla itseohjautuvuusteorian. Teoria perustuu ihmisen motivaation ja persoonallisuuden tutkimiseen, ja se korostaa ihmisen sisäisten voimavarojen merkitystä persoonallisuuden ja käyttäytymisen itsesäätelyn kehittymisessä. Sen mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta, jotka ovat välttämättömiä hyvinvoinnille.

Tarpeet ovat omaehtoisuus, koettu kyvykkyys sekä yhteisöllisyys. Jälkimmäisin tarkoittaa sitä, että ihmisillä on tarve olla yhteydessä toisiinsa. Välitämme muista ja haluamme kokea, että meistä välitetään.

Tutkimuksissa on huomattu, että vahvat sosiaaliset suhteet toimivat myös puskurina monia sairauksia vastaan. Sosiaalisten kontaktien vähäisyys puolestaan on yhteydessä kasvaneeseen psyykkiseen sairastumisriskiin.

 

MIELENTERVEYS ja syvien sosiaalisten suhteiden määrä eivät ole ainoastaan yksilöstä kiinni. Tilanteeseen vaikuttavat myös esimerkiksi kasvuympäristö ja yhteiskunnalliset tekijät, kuten mielenterveysongelmiin liittyvä stigma, joka voi eristää yksilöä osallistumasta. Osa ihmisistä on myös luonnostaan ulospäinsuuntautuneempia. Heille vuorovaikutus ja sosiaalisten suhteiden luominen voi olla vaivattomampaa kuin toisille.

Yksilön omien valintojen lisäksi sosiaalisten suhteiden syntymiseen voivat siis vaikuttaa myös muut ihmiset.

Valtakunnallisessa korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa 2021 kysyttiin osallisuuden kokemuksista.

Peräti 28,6 prosenttia kaikista vastaajista ei kokenut kuuluvansa mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään. Vastaajista itsensä yksinäiseksi tunsi 24,3 prosenttia. Pelkästään yliopisto-opiskelijoiden osuus oli vielä korkeampi: 25,1 prosenttia. Korkeakouluyhteisöissä on siis paljon edistettävää jokaisen osallisuuden toteutumiseksi.

Empatia on yksi sosiaalisten taitojen kulmakivistä. Se on toisten ihmisten tunteiden, tarpeiden, viestien ja tavoitteiden tunnistamista, niiden huomioimista ja niihin vastaamista. Sosiaaliseen hyvinvointiin kuuluu, ettei ketään jätetä (hänen tahtomattaan) yksin. Sivistykseen, jota korkeakoulussa painotetaan, kuuluu yksilöiden huomioiminen omana itsenään. Se on myös turvallisemman tilan luomista.

Tähän kannattaa pyrkiä jokaisena hetkenä – kuten myös kevään ja ylioppilaiden juhlapäivänä vappuna. Mikä onkaan parempaa hyvinvoinnin edistämistä kuin kerääntyä yhteen iloitsemaan ja viettämään aikaa!

 

Kirjoittaja on JYYn hallituksen sosiaalipolitiikka- sekä hyvinvointi- ja liikuntavastaava.