1. Ryhmänne nimi ja ehdokkaiden määrä

P&D, 70 ehdokasta

2. Esitelkää ryhmänne lyhyesti 

P&D on poikkitieteellinen edustajistoryhmä, joka ajaa jokaisen jyväskyläläisen opiskelijan asiaa unohtamatta kuitenkaan valtakunnallisen politiikan merkitystä. Olemme toimineet järjen äänenä JYY:n edustajistossa jo usean vuosikymmenen ajan.

3. Mitkä ovat ryhmänne vaaliteemat?

Opiskelijan parempi arki: Kansainvälisten opiskelijoiden aseman parantaminen aloittamalla pöytäkirjojen kääntämisestä englanniksi, joustavien opiskelumahdollisuuksien lisääminen sekä työelämäasioiden ottaminen osaksi JYY:n edunvalvontaa ja palvelutuotantoa esimerkiksi lisäämällä tietoutta opiskelijayrittäjyydestä.

Tehdään yhdessä!: Yhteenkuuluvuuden lisääminen JYYssä sekä koko yliopiston tasolla esimerkiksi järjestämällä opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen  lukuvuoden avajaistapahtuma. Aine- ja harrastejärjestöjen ottaminen mukaan päätökstentekoon perustamalla järjestöneuvosto.

Vastuullinen taloudenpito ja organisaation toiminta: JYYn organisaatiorakenteen ja liiketoiminnan selkeyttäminen ja avoimuudesta huolehtiminen, monitoimitilan käyttöasteen kasvattaminen sekä niin paikallisten kuin valtakunnallistenkin yritysten kanssa tehtävän yritysyhteistyön kehittäminen ja laajentaminen.

4. Listatkaa kolme konkreettista asiaa, joita ryhmänne aikoo ajaa edustajistossa.

  • Ympärivuorokautiset työskentelytilat
  • Kansainvälisten opiskelijoiden huomioiminen JYYn päätöksenteossa kääntämällä esimerkiksi esityslistat ja pöytäkirjat englanniksi
  • Järjestöneuvoston perustaminen

5. Jos JYYn toimintaa pitäisi supistaa, mistä lähtisitte leikkaamaan? Miksi juuri siitä?

Kampus Kustannuksesta. Kampus Kustannus vie vuosittain noin 10 000 – 15 000 euroa JYYn budjetista eikä se tarjoa jäsenille olennaisia palveluita. Lisäksi Kampus Kustannus työllistää JYYn hallitusta tarpeettoman paljon. Lisäksi kulttuuritoimintaa voidaan varmasti toteuttaa kustannustehokkaammin.

6. Jos voisitte muuttaa yhden asian JYYssä, mikä se olisi?

JYYn tulee olla passiivisen kuuntelijan sijasta aktiivinen toimija, johon jokainen opiskelija luottaa.

7. Miten JYYn pitäisi tukea ainejärjestöjen toimintaa?

Aine- ja harrastejärjestöt ovat elintärkeitä JYYn toiminnalle ja kulttuurille, joten tuen tulisi olla mahdollisimman monipuolista. Rahalliset avustukset (yleisavustus sekä järjestämis- ja osallistumisavustukset) ovat korvaamattoman tärkeitä erityisesti sellaisille järjestöille, joiden vuosibudjetista avustukset muodostavat valtaosan. Avustusten hakuprosessia tulee kuitenkin muuttaa kevyemmäksi sekä järjestöjen että hakemuksia käsittelevän tahon kannalta varmistaen, että tuki kohdistuu sitä eniten tarvitseville järjestöille kaikille selvin perustein. Rahallisten avustusten lisäksi tulisi edelleen kehittää erityisesti aineettoman tuen muotoja järjestöille.

8. Miten kehittäisitte Kortepohjaa?

Kortepohjan kehittämisessä on otettu oikeanlaisia ensiaskelia Rentukan ja A-talon peruskorjauksen yhteydessä. Kuunnellaan asukkaita ja muita opiskelijoita, ja rakennetaan Kortepohjasta oikeasti hyvä paikka asua!

Kortepohjassa tulisi painottaa yhteisöllisyyttä tarjoamalla opiskelijoille monikäyttöisiä tiloja. Kylän “yhteinen olohuone” sekä opiskelu- ja kokoustilat elävöittäisivät kaupunginosaa. Säännölliset tapahtumat ylioppilaskylässä vahvistaisivat myös kortepohjalaista yhteisöllisyyttä. Asukkaiden vaikutusvaltaa ylioppilaskylän asioihin on lisättävä.

Ylioppilaskylän yhteydessä tulisi olla kunnollinen ostoskeskus, josta asukkaat saisivat läheltä ja helposti kaiken tarvitsemansa. Lisäksi liikkumiseen Kortepohjasta keskustaan ja kampuksille ja takaisin tulee kehittää edelleen. Paikallisliikenteen yövuorot Kortepohjaan olisivat erittäin tervetulleita, jotta opiskelijat pääsisivät turvallisesti kotiin juhlien jälkeen. Myös pyörä- ja kävelyreitteihin tulee panostaa.

9. Lappeenrannassa ja Vaasassa on lakkautettu ylioppilaslehti, Oulussa se ilmestyy nykyään vain netissä. Millaisena näette Jylkkärin tulevaisuuden?

Jylkkäri on tärkeä osa JYYn historiaa ja kulttuuria. Nykymuodossaan se ei kuitenkaan vastaa jäsenten ja lukijoiden toiveita. Jylkkärin tulisi olla entistä enemmän opiskelijoiden näköinen esimerkiksi jäsenten tuottaman sisällön myötä. Opiskelijoilla ja järjestöillä on paljon journalistista osaamista sekä intoa saada äänensä ja toimintansa kuuluviin kaikille. Toivomme Jylkkärin välittävän kampusten kuulumisia koko kaupungin väestölle opiskelijat etunenässä.

10. Pitäisikö ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydestä luopua? 

Ei. Ylioppilaskunnat ajavat kaikkien opiskelijoiden etua yliopiston, kunnan ja valtion tasolla. Mikäli automaatiojäsenyydestä luovuttaisiin, myös ylioppilaskuntien vaikuttavuus kärsisi välittömästi. Edunvalvonta on ylioppilaskunnan tärkein tehtävä ja tämä tulisi näyttää myös jäsenille. Jäsenten täytyy kokea ylioppilaskunnalta saamansa palvelut tärkeinä ja hyödyllisinä.