1. Ryhmänne nimi ja ehdokkaiden määrä

JYYn vihreät opiskelijat, 37 ehdokasta

2. Esitelkää ryhmänne lyhyesti 

Toimimme edarissa opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja joustavien opintomahdollisuuksien puolesta. Haluamme JYYn olevan aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, edistävän kunnianhimoisesti ympäristöarvoja sekä ottavan palvelutarjonnassaan huomioon koko jäsenistönsä näkemykset.

3. Mitkä ovat ryhmänne vaaliteemat?

Meillä on vaaliohjelma, jossa painotamme neljää teemaa:

  • Edistetään yhdenvertaisempaa yliopistoyhteisöä
  • Turvataan jokaisen oikeus joustaviin opintoihin ja yksilöllisiin ratkaisuihin
  • Tehdään yhdessä yhä kestävämpi kampus ja kaupunki
  • Rakennetaan yhdessä osallistava ja yhteisöllinen JYY

4. Listatkaa kolme konkreettista asiaa, joita ryhmänne aikoo ajaa edustajistossa.

  • Haluamme huolehtia siitä, että JYYn tapahtumat vastaavat koko jäsenistön toiveita ja tarpeita. On olemassa hyvin selkeä porukka, joka kuluttaa JYYn kulttuuripalveluita aktiivisesti, kun taas merkittävä osa opiskelijoista ei koe niitä omikseen. JYYn pitäisikin tehdä selvitys siitä, mitkä ryhmät käyvät sen tapahtumissa ja pyrkiä tulosten perusteella kehittämään tapahtumatuotantoaan monipuolisempaan suuntaan.
  • JYYn tulisi aktiivisemmin vaatia edullisempaa joukkoliikennettä kaikille Jyväskylässä opiskeleville. Rakentamalla parempaa joukkoliikennettä sekä edistämme kestävää kehitystä että sujuvoitamme opiskelijoiden liikkumista kaupungissa.
  • Haluamme edistää kaikkien oikeutta ainejärjestötilaan. Tilanne on todella epäoikeudenmukainen, vaikka pieniä edistysaskelia onkin otettu. Ainejärjestötila voi parhaimmillaan helpottaa opiskelijan kiinnittymistä yliopistoyhteisön jäseneksi sekä poistaa yksinäisyyttä, joka on tutkitusti todellinen ongelma korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.

5. Jos JYYn toimintaa pitäisi supistaa, mistä lähtisitte leikkaamaan? Miksi juuri siitä?

Toiminnan tehostaminen on aina parempi vaihtoehto kuin leikkaukset jäsenpalveluista. Sen sijaan, että supistaisimme kovalla kädellä jonkun yksittäisen sektorin toimintaa, tarkastelemme mieluummin kaikkia toiminnan osa-alueita kriittisellä silmällä. On paljon pieniä ja suuria asioita, jotka voitaisiin tehdä toisin.

6. Jos voisitte muuttaa yhden asian JYYssä, mikä se olisi?

JYYn suurimpana haasteena on, ettei se vastaa tarpeeksi jäsenistönsä tarpeisiin. JYY tekee hyvää työtä, mutta siitä huolimatta meillä on useita kookkaita jäsenryhmiä, jotka eivät koe itseään JYYläisiksi tai ymmärrä, mistä JYYssä on kyse. Esimerkiksi kansainväliset opiskelijat jäävät JYYn toiminnassa useimmiten toissijaiseen asemaan, vaikka JYY väittää olevansa kansainvälinen ylioppilaskunta. Jotta kv-opiskelijat voisivat aidosti osallistua JYYn toimintaan, tulee heidät nähdä lisätyön sijaan yhteisön tasa-arvoisina jäseninä, joilla on oikeus aivan yhtä laadukkaisiin palveluihin kuin kaikilla muillakin.

7. Miten JYYn pitäisi tukea ainejärjestöjen toimintaa?

JYYn tulee kehittää avustuksiaan tarvepohjaisempaan suuntaan, sillä nykyinen järjestelmä suosii juuri niitä järjestöjä, jotka tarvitsevat JYYn taloudellista tukea kaikkein vähiten. JYYn tulee myös uudistaa järjestöille tarjoamia koulutuksiaan niin, että ne vastaavat nykyistä paremmin kohderyhmänsä tarpeisiin. Vuosittainen järjestöseminaari on rakennettu vahvasti JYYn toimintasektoreiden mukaan, vaikka niin järjestöt kuin yksittäiset toimijatkin saisivat enemmän irti järjestötoimijoiden osaamista ja asiantuntemusta tukevista ja kehittävistä teemapohjaisista koulutuksista.

8. Miten kehittäisitte Kortepohjaa?

Kaikissa Kortepohjan rakennus- ja peruskorjaushankkeissa tulee pyrkiä parantamaan asuntojen energiatehokkuutta. Kortepohjasta keskustaan ja kampuksille suunniteltuja pyöräbaanoja tulee lobata nykyistä voimakkaammin ja vaatia toimivampaa joukkoliikennettä kaikille kampuksille, ei ainoastaan Seminaarinmäelle. Näin Kortepohja säilyy houkuttelevana myös niille opiskelijoille, joiden kurssit sijoittuvat pääosin Ylistölle ja Mattilanniemeen.

9. Lappeenrannassa ja Vaasassa on lakkautettu ylioppilaslehti, Oulussa se ilmestyy nykyään vain netissä. Millaisena näette Jylkkärin tulevaisuuden?

Jylkkäri on opiskelijoiden keskeinen äänenkannattaja eikä sitä pidä lakkauttaa. Siirtymisellä ainoastaan nettilehteen ei säästettäisi, sillä suuri osa lehden kustannuksista aiheutuu toimituksen palkoista ja paperilehden poistuessa mainostulot romahtaisivat. Jylkkäriltä puuttuu rohkeutta ja vaikuttavuutta eikä sen rooli ole selvä edes JYYn aktiivisille toimijoille. Jotta Jylkkärin tulevaisuus voidaan turvata, tulee sen kehittää konseptiaan ja nostaa profiiliaan uskaliaammalla sisällöllä.

10. Pitäisikö ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydestä luopua? Miksi / miksi ei?

Automaatiojäsenyys turvaa ylioppilaskuntien edunvalvontatoiminnan tulevaisuuden. Autonominen yliopisto tarvitsee tuekseen ja omatunnokseen autonomisen ylioppilaskunnan, jonka talous ei ole sidottu oppilaitoksen tai valtion budjettirahoitukseen. Yhdenvertaisuuden nimissä automaatiojäsenyys tulee laajentaa myös ammattikorkeakoulujen puolelle.