1. Mitkä ovat kolme tärkeintä konkreettista asiaa, joihin aiotte saada muutoksen seuraavalla edustajistokaudella?

2. Oletteko tyytyväisiä JYYn kulurakenteeseen ja jäsenmaksun suuruuteen, vai muuttaisitteko niitä ja miten?

3. Missä asioissa JYYn pitäisi pyrkiä vaikuttamaan Jyväskylän yliopiston toimintaan?

4. Jos teillä olisi yksinvaltius ensi kaudella, mitä tekisitte JYYlle?

 

KIM SJÖSTRÖM (sit.)

1. I. Opintoasioiden tulee olla ylioppilaskunnan prioriteetti.

II. Yliopiston johto pitää saada kunnioittamaan ja tottelemaan uutta tutkintosääntöä.

III. Tilasto-opettaja Kankainen pitää viimeinkin poistaa käyttämästä opettajanvaltaa, jota hän on käyttänyt opiskelijoiden kiusaksi jo vuosia, vuosikymmeniä.

2. Nykyinen jäsenmaksu on liian korkea. Se pitää alentaa viipymättä. Lopullinen päämäärä on, ettei ylioppilaskunnalla ole jäsenmaksua, tai että ylioppilaskunnalle maksetaan vain vapaaehtoisen suuruinen jäsenmaksu.

3. Laaja-alainen kanditutkinto tuntuu epäonnistuneelta sen vuoksi, että pääaine jää liian köykäiseksi, eikä ole todellista valinnaisuutta. Jo perusopintoihin voisi tehdä valinnaisuutta, niin että jo siinä opiskelija pääsisi painottamaan aikomaansa opintosuuntaa. Metodiopinnoissa pitää pakollisten sijaan laittaa valinnaisuutta ja vaihtoehtoja.

4. JYY muutetaan opiskelijoiden opintoasioita ajavaksi organisaatioksi. JYY taistelee byrokraattiset haitat ja viivästytykset poistetuiksi yliopistosta. JYY motivoi yliopiston toimielimet toteuttamaan opiskelijoiden oikeusturvaa sekä estää valehtelevien ja/tai opiskelijavastaisten byrokraattien toiminnan esitteilijöinä yliopistohallinnossa

OPISKELEVAT KOKOOMUSLAISET

1. I. JYYn läpinäkyvyyden takaaminen

II. JYYn sisäisen toiminnan strategian selkeyttäminen

III. JYYn sivustojen täydentäminen englanniksi puutteellisilta osin  

2. Kulurakennetta tulee tarkastaa ja jäsenmaksua saada täten maltillisemmaksi. JYYn täytyy olla houkutteleva ja johon halutaan liittyä vapaaehtoisesti, kun automaatiojäsenyys poistetaan.

3. SISU ja Seminaarinmäen heikentyneet ruokailumahdollisuudet ovat hankaloittaneet opiskelijoiden arkea, eli työtä on jatkettava näiden asioiden parantamiseksi. JYYn täytyy myös ottaa kantaa olennaisiin ongelmiin, eikä siirtää niitä tulevaisuuteen.

4. Annettaisiin koko jäsenistön äänen kuulua päätöksenteossa ja tehtäisiin tehokasta yhteistyötä muiden ryhmien kanssa, jottei vain tiettyjen ryhmien ääni dominoisi JYYssä.

JYVÄSKYLÄN VIHREÄ VASEMMISTO

1. Vaadimme JYYlle selkeät ja sitovat ilmasto- ja ympäristötavoitteet, pidämme esillä uudisrakentamisessa ja Kortepohjan tornitalojen peruskorjauksissa epäkaupallisten, yhteisöllisten tilojen toteuttamista sekä nostamme YTHS:n resurssitilanteen JYYn edunvalvonnan kärkeen ja huolehdimme yliopiston hyvinvointipalvelujen paremmasta saavutettavuudesta. 

2. JYYn kulurakenne eli nykyiset tarjottavat palvelut ovat hyvät ja monipuoliset, eikä niistä ole syytä lähteä tinkimään. Kannatamme pitkäjänteistä ja vastuullista taloudenhoitoa, jotta jäsenmaksu olisi tulevaisuudessa köyhän opiskelijan kukkarolle ystävällisempi.

3. Vaaliohjelmassamme vaadimme ilmastohätätilan julistaneelta yliopistolta siirtymistä 100 % uusiutuvaan energiaan sekä askelia lihattomaan ravintolatoimintaan, johon löytyy kansainvälistä mallia esimerkiksi Cambridgen yliopistosta ja helsinkiläiseltä Unicafe-opiskelijaravintolayhtiöltä. Ilmastotoimenpiteiden lisäksi opiskelijoiden demokraattisia oikeuksia yliopiston päätöksenteossa pitää parantaa ja opiskelijoille on turvattava akateeminen vapaus suorittaa opintoja itse riittäväksi katsomansa määrä tutkintorakenteen asettaman opintopisterajan sijaan. 

4. Laatisimme ja toimeenpanisimme kunnianhimoisen, kaikkea ylioppilaskunnan toimintaa koskettavan ilmasto-ohjelman välittömästi. Me olemme valmiita tekemään taloudellisia panostuksia, jotta ylioppilaskunta eläisi aidosti arvojensa eli vastuullisuuden ja vaikuttavuuden mukaisesti. 

JYYN VIHREÄT OPISKELIJAT

1. I. Mielestämme ylioppilaskunnan ja yliopiston tulee aidosti edistää yhdenvertaisuutta. Jyväskylän yliopistollakin tulee olla ajantasainen yhdenvertaisuussuunnitelma. Yliopiston sekä JYYn yhdenvertaisuustavoitteiden saavuttamista tulee seurata ja tehdyistä toimista pitää viestiä opiskelijoille.

 II. Jyväskylän yliopisto on julistanut ilmastohätätilan, mutta toimet ovat jääneet vielä vähälle huomiolle. Haluamme nähdä ja kuulla, mitä konkreettisia toimia ilmastohätätilan myötä on suunniteltu ja tehty.

 III. Opiskelijoille tulee turvata riittävästi monipuolisisa opiskelutiloja ja -välineitä erityisesti nyt yliopiston kirjaston remontin aikana.

2. Mielestämme JYYn jäsenmaksu on kohtuullinen verrattuna muiden ylioppilaskuntien jäsenmaksuihin. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että jäsenmaksua voisi maltillisesti alentaa pitkällä aikavälillä. 

3. JYYn tulee vaatia Jyväskylän yliopistolta aitoja toimia yhdenvertaisuuden eteen. JYYn tulee myös varmistaa, että yliopisto ottaa julistamansa ilmastohätätilan huomioon toiminnassaan ja tekee konkreettisia toimia sen tavoitteiden edistämiseksi.

4. Muuttaisimme lounasravintolatoiminnan entistä ekologisemmaksi, lisäisimme kasvis- ja vegaaniruokavaihtoehtojen määrää, monipuolisuutta ja näkyvyyttä. Mahdollistaisimme monipuolisen kierrättämisen Kortepohjassa, yliopistolla sekä KOAS:in pisteissä. Parantaisimme JYYn asuntojen ekologisuutta ja energiatehokkuutta entisestään. Lisäisimme unisex-vessojen määrää yliopistolla. Kehittäisimme yliopiston kanssa yhdessä laajempaa kesäopintotarjontaa ja vaatisimme opintopsykologia.

JYYN DEMARIOPISKELIJAT

1. I. Terveet ainejärjestötilat kaikille.

II. Kv-opiskelijoiden aseman parantaminen ja ylioppilaskunnan kansainvälisyyden kehittäminen esim. kaksikielisyyttä lisäämällä.

III. Valiokuntien kehittäminen jäseniä paremmin palvelevammaksi ja osallistavammaksi 

2. Tavoite on pitkällä tähtäimellä saada jäsenmaksua laskettua. JYYn kulurakennetta tulisi tarkastella säännöllisesti – mikä oikeasti palvelee jäsenistöä, mille on kysyntää ja mikä on järkevää. Esimerkiksi JYYn tapahtumien suosion jäsenistön keskuudessa tulisi vaikuttaa siihen miten niitä rahoitetaan: ei ole järkeä pistää rahaa tapahtumiin, jotka eivät kiinnosta jäseniä. 

3. Yliopiston tarjoamiin hyvinvointipalveluihin ja viestintään. Opiskelijat kokevat Student Lifen etäiseksi eikä se oikein avaudu opiskelijoille. Yliopiston mukaan Student Life tarjoaa opintopsykologia vastaavaa palvelua, mutta kukaan ei tunnu tietävän asiasta tai käyttävän sitä hyödyksi. Mielenterveys- ja jaksamisongelmat ovat todella yleisiä opiskelijoiden keskuudessa, joten on ehdottoman tärkeää, että yliopistolla on toimivat, helposti saavutettavat palvelut niiden ehkäisemiseksi ja (tiettyyn rajaan asti) hoitamiseksi.

4. Luonnollisesti toteuttaisimme edellä mainitut tavoitteemme. Yhdestä paikasta yksinvaltiaiksi hyppääminen saattaisi kyllä hullaannuttaa meidät.

JYVÄSKYLÄN KESKUSTAOPISKELIJAT

1. I. Väliaikaisasuntoja opiskelijoille! JYY tarjoaa lyhyeen asumiseen asuntoja, jos opiskelija ei asu kokoaikaisesti Jyväskylässä, mutta suorittaa opintoja yliopistolla.

II. Lähiruokaa yliopistolle! Lähiruoka on kestävää kehitystä. Ilokiven ja Semman ravintoloissa tulee tarjota enemmissä määrin lähellä tuotettua ruokaa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa opiskelijan lautasella on sataprosenttisesti suomalaisia elintarvikkeita.

III. Anonyymi tenttiminen! Tenttiminen tulee mahdollistaa nimen sijasta opiskelijanumerolla. Tällöin yhdenvertaisuus vastausten arvioinnissa toteutuisi paremmin.

2. Jyväskylän Keskustaopiskelijoiden mielestä JYYn tulee tulevaisuudessa olla jäsenmaksuton. Nykymuotoinen automaatiojäsenyysmalli tulee säilyttää, mutta rahoitus perustuisi julkiseen rahoitukseen sekä liiketoiminnasta saatavaan tuloon. JYYn nykymuotoista kulurakennetta tulee tarkastella kriittisesti. Oleellista on tehdä tarkastelua jäsenten etu edellä – mille on kysyntää, mille ei? Näihin ydintehtäviin, kuten edunvalvontaan, tulisi tällöin ohjata myös lisäresursseja.

3. Ylioppilaskunnan tulisi ajaa määrätietoisesti eteenpäin tenttimisen kehittämistä. Jatkossa tenttimisen tulisi olla mahdollista opiskelijanumerolla eli anonyymisti sekä sähköisesti eikä sen tule olla sidottua aikaan ja paikkaan. Tällöin tenttiminen olisi yhdenvertaisempaa ja mahdollistaisi opiskelun erilaisissa elämäntilanteissa.

4. Lähtökohtaisestihan demokratia on epäonnistunut, jos vain yhdenlaiselle näkemykselle löytyy enää kannatusta. Tällaisessa tilanteessa lähtisimme kehittämään JYYtä jäsenten etu edellä tähdäten jäsenmaksuttomaan ylioppilaskuntaan, jonka tarkoituksena on tuottaa etuja ja palveluita jäsenille.

P&D

1. I. Opiskelijoiden hyvinvointi: P&D keskittyy siihen, että useista eri osatekijöistä koostuva opiskelijoiden hyvinvointi toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi laadukkaita opiskelutiloja, jotka ovat saatavilla eri vuorokauden aikoihin sekä, ettei itse opiskelun sijaan tarvitse stressata jonkun järjestelmän toiminnasta. Myös saatavilla olevat opintopsykologin palvelut ovat tärkeä teema opiskelijoiden hyvinvoinnin takaamiseksi.

II. Järjestöjen hyvinvointi: Yliopistolla toimii monia erilaisia järjestöjä, joiden hyvinvoinnin takaamiseksi JYYn tulisi kohdentaa tukensa aina kyseiselle järjestölle parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisesti pienten järjestöjen toiminnan takaamiseksi myös rahallinen tuki on tärkeää, mutta ennen kaikkea tulee tarjota aineetonta tukea, jonka kautta järjestöt voivat itse kehittää toimintaansa. JYYllä on lisäksi keskeinen asema järjestöjen välisen yhteistoiminnan ja vuoropuhelun edistämisessä esimerkiksi tarjoamalla kampukselta tiloja, joissa järjestöt voivat erilaisia tapahtumia järjestää.

III. Ylioppilaskunnan hyvinvointi: JYYn nykyinen organisaatiorakenne on tehoton ja kallis. Toiminnan organisointia kehittämällä ja uudelleen järjestelemällä voidaan saavuttaa parempi tehokkuus ja näin ollen saada enemmän irti kaikista niistä resursseista joita JYYllä on käytettävissään. Samalla pystytään korjaamaan ylioppilaskunnan kulurakennetta ja varmistamaan taloudellinen vakaus.

2. Emme ole tyytyväisiä JYYn nykyiseen kulurakenteeseen ja liian suureen jäsenmaksuun. Ongelmallista on, että JYYn varsinainen toiminta on edelleen riippuvainen jäsenmaksuista. Tästä syystä viime edustajistokaudella lanseerasimme aloitteen jäsenmaksun suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta laskemisesta. Kun tämä aloite ei mennyt läpi edustajistossa, jatkoimme työtä aiheen ympärillä ja nyt JYYlle ollaan luomassa keskipitkän aikavälin taloussuunitetta, jonka yksi tavoite on jäsenmaksun suunnitelmallinen laskeminen. Kulurakenteen suurin ja ilmeisin ongelma on Ilokiven alakerrasta aiheutuvat vuosittaiset kustannukset. Tulevan edustajistokauden aikana Ilokiven alakerran käyttöä tulee kriittisesti tarkastella ja suunnitella uudelleen, jotta sen tuottamat tappiot vähintään merkittävästi pienenisivät. Jäsenmaksun suuruuteen voidaan vaikuttaa myös liiketoimintaa kehittämällä. Pitkässä juoksussa on mahdollista kerryttää yhä enemmän varoja varsinaisen toiminnan käyttöön liiketoiminnan puolelta. Tämä on P&D:n silmissä ainoa oikea kehityssuunta, jotta JYYn toiminnan jatkuvuus saadaan taattua, samalla laskien hallitusti ja suunnitelmallisesti jäsenmaksua.

3. Opintopsykologin palveluiden ja keskusteluavun tarjoaminen: Nykyisellään yliopistolla ei työskentele yhtään Opintopsykologia, vaikka jokaisella korkeakouluopiskelijalla on oikeus opintopsykologin tarjoamiin palveluihin ja keskusteluapuun. Tähän on tultava muutos yliopiston toiminnassa.

Anonyymi tenttiminen: Anonyymillä tenttimisellä varmistetaan opiskelijoiden reilu arvostelu. Anonyymi tenttiminen voidaan hoitaa esimerkiksi opiskelijanumeron avulla. 

KV-tutoroinnin kehittäminen: Kotikansainvälistymistä ja vaihto-opiskelijoiden kanssakäymistä paikallisten opiskelijoiden kanssa tulee kehittää. Käytännön ratkaisuna tähän tulisi varmistaa, että jokaisen vaihto-opiskelijan tutor olisi vähintään samasta tiedekunnasta ja mielellään opiskelisi samaa pääainetta kuin hänen tutoroitavansa.

4. JYYn yksinvaltiaina toteuttaisimme organisaatiorakenteen ja kulurakenteen muutoksen, jolla ylioppilaskunnan toimintaa kehitettäisiin tehokkaammaksi. Kulurakennetta korjaisimme myös järjestämällä Ilokiven alakerran toiminnan uudelleen. Näillä keinoilla mahdollistettaisiin jäsenmaksun voimakas laskeminen ja JYYn arvokkaan toiminnan jatkuvuus. Näiden toimien ohella palauttaisimme demokratian JYYn toimintaan.

LUONNONTIETEILIJÄT

1. I. JYYlle tänä syksynä luotava keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma otetaan aktiivisesti käyttöön ja JYYn talous pyörii jatkossa aiempaa vastuullisemmin ja suunnitelmallisemmin. Edustajisto osallistuu aktiivisesti talouden suunnitteluun ja budjetin laatimiseen.

II. JYY huolehtii entistä paremmin opiskelijoiden äänen kuulumisesta kaupungin päätöksenteossa tuoden esiin opiskelijoiden toiveet esimerkiksi joukko- ja kevyestä liikenteestä sekä liikuntapaikkojen kehittämisessä ja vaikuttaa aktiivisesti kuntavaaleissa.

III. JYY tekee itsensä tutuksi niin uusille kuin vanhoille opiskelijoille näkymällä kampuksilla, panostamalla viestintään ja kysymällä jäsentensä mielipiteitä  kohdennetuilla jäsenkyselyillä. Sekä varsinaisen että liiketoiminnan brändiä selkeytetään, ja uudistuksista viestitään jäsenistölle.

2. Jäsenmaksua on pyrittävä laskemaan kestävästi. Emme halua hakea pikavoittoja laskemalla jäsenmaksua kerralla liian isoa summaa, siten että talous ei pysyisi kestävällä pohjalla. Jatkossa on pyrittävä ratkaisuihin, joilla liiketoiminnan tuotoilla voidaan kattaa suurempi osa jäsenmaksusta ja saada näin jäsenmaksua pienemmäksi. JYYn kulurakenteesta tulee etsiä kohtia, joista menoja on mahdollista ja mielekästä karsia, kuten tällä hetkellä runsaasti tappiota tekevä monitoimitila. JYYn kulurakennetta tulee tarkastella kriittisesti toimintaympäristön muutosten yhteydessä.

3. JYYn on huolehdittava siitä, että yliopisto kehittää uusien opiskelijoiden orientoitumista ja tukee jatkossakin tutortoimintaa. Opiskelijat on otettava aidosti mukaan opetussuunnitelmatyöhön, digitaalisten alustojen ja järjestelmien kehittämiseen sekä muihin yliopiston työryhmiin. JYYn tulee kerätä aktiivisesti palautetta opiskelijoilta, ja huolehtia palautteen huomioimisesta yliopistolla. JYYn tulee kehittää yhteistyössä yliopiston kanssa järjestötoimintaa opettava kurssi, jonka kautta järjestötoimijoiden on mahdollista saada nykyisin jälkikäteen haettavissa olevat opintopisteet.

4. Ensiksi pyytäisimme muut ryhmät mukaan keskusteluun, koska haluamme hyödyntää eri taustoilta saatavan osaamisen, ja haluamme jatkaa edustajiston hyvää keskustelukulttuuria.  JYYn toiminta pyörisi pitkälti samaa, toimivaa rataa myös jatkossa. Lähtisimme rohkeasti muokkaamaan JYYn valiokuntajärjestelmää toimivammaksi. Rakentaisimme ylioppilaskylän D-taloon peruskorjauksen yhteydessä tilan, johon järjestöjen olisi muun iltakäytön lisäksi mahdollista edullisesti majoittaa muilta paikkakunnilta tulevia excursio-ryhmiä. Lisäksi purkaisimme yön pimeinä tunteina MaB- ja MaC-rakennukset, ja pölyn laskeuduttua JYY voisi rakennuttaa niiden tilalle opiskelija-asumista.

ALVARIN UNIONI

1. Ainejärjestöille tulee tarjota enemmän syventäviä koulutuksia, JYYn kääntämisresursseja on lisättävä kielellisen saavutettavuuden parantamiseksi ja ylioppilaskunnan hiilijalanjälkeä on pienennettävä.

2. Jäsenmaksua ei Alvarin unionin mielestä tulisi nykyisestä enää nostaa. Pyrimme siihen, että jäsenmaksua voitaisiin laskea asteittain ja hallitusti JYYn liiketoiminnasta saatavilla tuloilla, mutta emme halua leikata JYYn toimintaa.

3. JYYn tulee varmistaa, että opiskelijat huomioidaan vahvasti yliopiston uuden strategian toimeenpanossa, minkä lisäksi JYYn tulee olla tiiviisti mukana yliopistolla tehtävässä yhdenvertaisuustyössä.

4. Varmistaisimme, että kansainvälisillä opiskelijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet kuin suomalaisilla opiskelijoilla saada tietoa ja osallistua JYYn toimintaan ja päätöksentekoon.