Johdatus tilastotieteeseen, 2 op

TILP100. Kurssilla käsitellään sitä, mitä on tilastotiede. Kurssilla pääsee oppimaan ja syventämään opittua muun muassa todennäköisyyslaskennan ja normaalijakauman parissa. Kurssi suoritetaan vastaamalla verkossa oleviin monivalintakysymyksiin ja laskutehtäviin kurssin verkkosivuilla.

SPSS-kurssi, 2 op

TILP350. SPSS-kurssilla tutustutaan nimensä mukaisesti SPSS-ohjelmaan. Kurssin tehtävät ei ole erityisen haastavia, ja pohjaksi riittää tilastotieteen perusteiden hallinta. Kurssi suoritetaan tekemällä verkossa lopputentin tehtävät.

Yleistä tietoturvasta, 1 op

URAP1000. Nykypäivänä tietoturvan tunteminen on tärkeää tietotekniikan yleisyyden takia. Tämä yhden opintopisteen kurssi suoritetaan verkkoympäristö Moodlessa, jossa myös tehdään monivalinnoista koostuva tentti.

Johdatus kyberturvallisuuteen, 2 op

ITKP0002. Tällä kurssilla tutustutaan kyberturvallisuuden maailmaan. Teemoja ovat esimerkiksi Suomi tietoyhteiskuntana, internet ja sen teknologiat sekä kyberturvallisuus. Kurssin suorittaakseen täytyy tehdä pienimuotoinen essee ja aikarajattu monivalintatentti verkossa.

Kemian perusteet 1, 5 op

KEMP111. Kemian perusteissa tutustutaan muun muassa alkuaineisiin ja jaksollisen järjestelmän rakenteeseen, reaktioyhtälöihin, kaasujen käyttäytymiseen ja kemiallisiin sidoksiin. Kurssin ehtii suorittaa vielä kirjatenttinä. Kannattaa huomioida, että tentti ei ole verkkotentti ja sen voi tehdä seuraavan kerran 11. kesäkuuta.

Feministisen ajattelun historia ja klassikot, 5 op

SPTP102. Kurssilla tutustutaan feministisen ajattelun historiaan antiikista 1970-luvulle ja käydään läpi feministisen ajattelun keskeisiä klassikoita. Kurssin voi suorittaa tenttimällä kurssikirjallisuuden e-tentissä.

Feministisen teorian nykysuuntauksia 5, op

SPTP103. Kurssilla perehdytään feministisen teorian keskeisiin kysymyksiin nykyklassikoiden avulla ja tutustutaan sukupuolentutkimuksen ajankohtaisiin teoreettisiin keskusteluihin. Kurssin voi suorittaa tenttimällä kurssikirjallisuuden e-tentissä.

Sukupuolentutkimuksen tieteenfilosofia ja metodologia, 5 op

SPTP104. Tällä kurssilla käydään läpi feminististä tieteenhistoriaa, -sosiologiaa ja -filosofiaa sekä metodologiaa ja niihin liittyviä keskusteluja. Kurssin voi suorittaa tenttimällä kurssikirjallisuuden e-tentissä.