Lavastetussa pariterapiakuvassa näkyvät autonomisen hermoston mittaukset, ja terapeuttien rooliin kuvassa eläytyvät professori Jarl Wahlström ja yliopistonopettaja Katja Hartikainen. Asiakkaiden rooliin eläytyvät tohtorikoulutettava Emmi Enlund ja tekninen avustaja Petri Kinnunen.

Jyväskylän yliopiston parhaiten menestyneet oppialat kasvatustiede, psykologia ja historia ponnistavat 1800-luvulla perustetun Opettajaseminaarin perinteistä. 

Yliopistoja paremmuusjärjestykseen listaava QS World University Rankings on valinnut vuoden 2013 listauksessaan kolme Jyväskylän yliopiston oppiainetta maailman 200 parhaan yksikön listalle. Vertailu mittaa oppiaineen menestystä akateemisella vertaisarvioinnilla, työnantajien arvioinneilla valmistuneista ja siteerattujen tutkimusten määrällä. Lisäksi käytetään niin sanottua H-indeksiä, joka ilmaisee akateemista tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Kokonaisuudessaan Jyväskylä sijoittuu maailmanlistalla sijalle 299.

Sijalle 101–150 sijoittuvan psykologian laitosjohtaja Jari-Erik Nurmi korostaa pitkäjänteistä panostusta tutkimukseen menestyksen selittäjänä. Erityisesti korostuu empiirisen tutkimuksen merkitys.

”Meillä on kerätty jo pitkään kansainvälisesti merkittäviä pitkittäisaineistoja, joissa samoja henkilöitä on seurattu jopa yli kymmenen vuotta. Samoin opetus yksikössä perustuu tutkimuksessa hankittuun osaamiseen.”

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojala puolestaan korostaa kansainvälisyyttä. Hänen mukaansa yksikön kansainvälistyminen parantaa tutkimusten näkyvyyttä ja sitä kautta vaikuttavuutta. Historian oppiaine sijoittui vertailussa 151–200 parhaan yksikön joukkoon.

”Kyllä se menestys perustuu tunnettavuuteen ja siihen, että on paljon kansainvälistä liikkuvuutta ja monipuolisia tutkimusprojekteja. Lisäksi Jyväskylällä on aina ollut vahvoja omia tutkimuskohteita, kuten varhaismodernin ajan tutkimus.”

 

Parhaiten Jyväskylän yliopistossa on pärjännyt kasvatustiede, joka sijoittuu QS:n vertailussa sijalle 51–100. Kasvatustieteiden tiedekunnassa menestystä pidetään siinä mielessä luonnollisena, että Jyväskylän yliopisto on alun perin rakentunut opettajakoulutuksen ympärille. Suomella on muutenkin hyvä maine vahvana koulutusmaana.

”Opiskelijan suuntaan menestys näkyy ehkä parhaiten kansainvälisyyden lisääntymisenä, kun yksiköstä tulee entistä houkuttelevampi yhteistyökohde vaihtoyliopistoille, sekä pystytään houkuttelemaan tiedekuntaan enemmän kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita”, toteaa opettajankoulutuslaitoksen johtaja Tiina Silander.

Yleensä yliopistovertailuissa painotetaan tutkimuksen osuutta, mutta kasvatustieteissä nähdään valttikorttina myös valmistuneiden hyvä työllistyminen. Työnantajat ovat QS:n vertailussa arvottaneet Jyväskylää korkealle kasvatustieteilijöiden kouluttajana.

Psykologiassa Jari-Erik Nurmen mukaan tutkimusmenestys näkyy opiskelijalle käytännössä eniten opinnäytetyöprojekteissa, joita tehdään laitoksen tutkimusyksiköissä ja paremmilla resursseilla. Historiassa taas nähdään mahdollisuus monipuolisempaan opetushenkilökuntaan, kun laitoksen tutkimuspuoli ja sen rahoitus on vahva.

 

Suomen akatemia valitsee viisivuotiskausiksi erillisiä huippututkimusyksiköitä, joista parhaillaan kuusi toimii Jyväskylän yliopistossa. Kaikilla kolmella parhaiten menestyneellä oppiaineella on ollut omia huippututkimusyksiköitä, tosin tällä hetkellä ainut on historialla.

”Tämä nykyinen huippututkimusyksikkö on ainut puhtaasti historian alalla toimiva huippuyksikkö Suomessa”, Jari Ojala kertoo.

Siinä missä yliopistorankingit pyrkivät mittaamaan yleistä menestystä, valitaan huippututkimusyksiköt yksittäisten korkeatasoisten tutkimusprojektien joukosta. Huomattavan moni Jyväskylän huippututkimusyksikkö toimiikin matemaattis-luonnontieteellisessä, vaikka kyseiset alat eivät olekaan QS:n vertailun huippua kokonaisuudessaan.

”Meillä kasvatustieteissä on aiemmin toiminut yhteinen huippututkimusyksikkö psykologian kanssa liittyen oppimiseen ja motivaatioon. Kilpailu huippututkimuspaikoista on kuitenkin aika veristä”, kasvatustieteiden tiedekunnan varadekaani Anna-Maija Poikkeus toteaa.

 

Kaikki haastateltavista ovat pitkälti yhtä mieltä siitä, että menestyksen avain yliopistomaailmassa on korkeatasoinen tutkimus, kansainvälisyys ja poikkitieteellinen yhteistyö. Historiallisella jatkumolla nähdään myös olevan merkitystä: kasvatustiede ja historia ovat Jyväskylän perinteisimpiä oppialoja.

”Pohjimmiltaan oppiaineen menestys on koko yliopiston menestystä”, psykologian Jari-Erik Nurmi tiivistää.

Jyväskylän huiput

Suomen akatemian valitsemat
huippu-tutkimusyksiköt:

Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikkö

Ydin- ja kiihdytinfysiikan ryhmä

Biologisen vuorovaikutuksen tutkimusryhmä

Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400-2000

Inversio-ongelmien huippuyksikkö

Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja komponenttien huippuyksikkö

QS-ranking:

Kasvatustiede sijalla 51-100

Psykologia sijalla 101-150

Historia sijalla 151-200